• Koulutus
  • Potilastapaus: yliaktiivinen rakko – Gunda

Potilastapaus: yliaktiivinen rakko – Gunda

Text

Text

Virtsainkontinenssista

0% Ei suoritettu

Keskivaikeus

Potilastapaus: yliaktiivinen rakko – Gunda

Tässä potilastapauksessa tehtävänäsi on auttaa Gundaa, joka kärsii yliaktiivisesta virtsarakosta. Tukenasi on Tri Kjetil Høye, joka on 20 viime vuoden aikana tehnyt lukuisia tutkimuksia ja jolla on paljon kokemusta yliaktiivisesta rakosta kärsivien potilaiden hoidosta. Hän opastaa sinua tässä potilastapauksessa vaihe vaiheelta.

Johdanto ja anamneesi

Text lesson

Tutustumme Gundaan hieman tarkemmin.

Text lesson

Aloitamme muutamalla virtsainkontinenssiin liittyvällä kysymyksellä.

Text lesson

Kjetil kommentoi kysymyksiä.

Ensimmäinen käynti

Text lesson

Jotta voimme varmistaa oikean hoidon, tarvitsemme hieman lisätietoa Gundasta.

Text lesson

Esitämme muutamia lisäkysymyksiä.

Text lesson

Kjetil kommentoi kysymyksiä.

Text lesson

Osio 4:  Tutkimuksen aika

Mitä tutkimuksia tekisit Gundalle?

Text lesson

Kjetil antaa tutkimuksiin liittyviä suosituksia.

Jatkokäynti

Text lesson

Saamme laboratoriotulokset.

Text lesson

Osio 2:  Hoidon valinta

Mitä hoitomuotoja valitsisit Gundalle?

Text lesson

Osio 3:  Gundan hoito

Kjetil kertoo hoitosuosituksensa.

Text lesson

Osio 4:  Lääkehoito

Mitä ajatuksia sinulla on potilastapauksen lääkehoitoon liittyen?

Text lesson

Kjetil kommentoi lääkehoitoa.

Text lesson

Osio 6:  Lopuksi

Kjetil tekee lyhyen yhteenvedon.

Tietoa Kjetil Høye

Kjetil Høye

Kjetil toimii lääkärinä ja CMO:na (Chief Medical Officer) Aktimed-Helsen Clinical Trial Unitissa Norjan Hamarissa. Lisäksi hän konsultoi puolustusvoimia Militær Seleksjonsmedisinissä.Vuodesta 1982 lähtien Kjetil on tehnyt yli 120 000 konsultaatiota yleislääkärinä, osallistunut yli 100 kliiniseen tutkimukseen päätutkijana ja kirjoittanut alan kansainvälisiin julkaisuihin artikkeleja inkontinenssista ja yliaktiivisesta rakosta.Kjetil tunnetaan myös radiolääkärinä ja podcastistaan ”Dr. Høyes helsetips” NrK Innlandet -kanavalla.

Tärkeitä turvallisuustietoja

Toviaz 4 mg depottabletti ja Toviaz 8 mg depottabletti. Vaikuttava aine: Fesoterodiini. Käyttöaiheet: Yliaktiivisen rakon oireiden (tihentynyt virtsaamistarve ja/tai virtsaamispakko ja/tai pakkoinkontinenssi) hoito. Annostus ja antotapa: Suositeltu aloitusannos on 4 mg kerran vuorokaudessa. Annos voidaan suurentaa 8 mg:aan kerran vuorokaudessa. Hoidon vaikutusta olisi arvioitava uudelleen 8 hoitoviikon jälkeen. Toviazin turvallisuutta ja tehoa alle 18-vuotiaiden lasten hoidossa ei ole vielä varmistettu. Vasta-aiheet: Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle, apuaineille, maapähkinälle tai soijalle; virtsaumpi; ventrikkeliretentio; kontrolloimaton ahdaskulmaglaukooma; myasthenia gravis; vaikea maksan vajaatoiminta (Child-Pugh C); samanaikainen vahvojen CYP3A4:n estäjien käyttö potilailla, joilla on kohtalainen tai vaikea maksan tai munuaisten vajaatoiminta; vaikea haavainen paksusuolitulehdus; toksinen paksusuolen laajentuma. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Noudatettava varovaisuutta hoidettaessa potilaita, joilla on merkittävä rakon ulosvirtauseste ja virtsaummen vaara; ruoansulatuskanavaa ahtauttavia häiriöitä (esim. mahaportin ahtauma); gastroesofageaalinen refluksi ja/tai sellainen samanaikainen lääkitys, joka voi aiheuttaa ruokatorvitulehduksen tai pahentaa sitä; ruoansulatuskanavan vähentynyt motiliteetti; autonominen neuropatia; ahdaskulmaglaukooma, joka on hallinnassa; maksan tai munuaisten vajaatoiminta; samanaikainen lääkitys vahvoilla tai kohtalaisen vahvoilla CYP3A4:n estäjillä tai vahvalla CYP2D6:n estäjällä. Elimelliset syyt on poissuljettava ennen hoitoa. Varovaisuutta on noudatettava fesoterodiinin käytössä potilaille, joilla on QT-ajan pidentymisen riski ja entuudestaan jokin merkityksellinen sydänsairaus. Fesoterodiinilla on raportoitu angioedeemaa, jota on joissakin tapauksissa esiintynyt ensimmäisen annoksen jälkeen. Jos angioedeemaa esiintyy, fesoterodiinin anto on lopetettava ja tarpeellinen lääkehoito on aloitettava heti. Yhteisvaikutukset: Fesoterodiinia tulee käyttää varoen muiden sellaisten lääkevalmisteiden kanssa, joilla on antimuskariinisia tai antikolinergisia ominaisuuksia. Fesoterodiini voi vähentää ruoansulatuskanavan motiliteettia stimuloivien lääkevalmisteiden vaikutusta. Samanaikaista käyttöä CYP3A4:n indusoijien kanssa ei suositella. Toviaz-depottabletit sisältävät laktoosia. Sitä ei tulisi antaa potilaille, joilla on: galaktoosi-intoleranssi, täydellinen laktaasin puutos tai glukoosi-galaktoosi-imeytymishäiriö. Raskaus ja imetys: Fesoterodiinihoitoa ei suositella raskauden tai imetyksen aikana. Sen vaikutuksista ihmisen hedelmällisyyteen ei ole tietoa ja Toviazia on annettava näille naisille vain huolellisen tapauskohtaisen haittoja ja hyötyjä punnitsevan harkinnan jälkeen. Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn: Varovaisuutta tulee noudattaa autoa ajettaessa tai koneita käytettäessä haittavaikutusten, kuten näkökyvyn hämärtymisen, heitehuimauksen ja uneliaisuuden mahdollisen ilmenemisen takia. Haittavaikutukset: Suun kuivuminen on hyvin yleinen haittavaikutus. Heitehuimaus, päänsärky, silmien kuivuminen, kurkun kuivuminen, vatsakipu, ripuli, dyspepsia, ummetus, pahoinvointi, dysuria, unettomuus ovat yleisiä haittavaikutuksia.

Pakkaukset ja VMH-hinnat sisältäen ALV:n(1.5.2020 alkaen): Toviaz 4 mg 28 depottablettia, läpipainopakkaus 41,36 €, Toviaz 4 mg 84 depottablettia, läpipainopakkaus 108,21 €, Toviaz 8 mg 28 depottablettia, läpipainopakkaus 44,96 €, Toviaz 8 mg 84 depottablettia, läpipainopakkaus 117,67 €. Korvattavuus: Toviaz 4 mg ja 8 mg ovat sv-peruskorvattavia. RESEPTILÄÄKE. Lisätiedot: Valmisteyhteenveto ja Pfizer Oy, Tietokuja 4, 00330 Helsinki, puh. (09) 430 040, www.pfizer.fiTeksti perustuu 27.11.2020 päivitettyyn valmisteyhteenvetoon.

PP-TOV-FIN-0057-17092021

Pen